• Măsurători topografice clasice cu Stații totale sau echipamente GPS RTK;
 • Prelucrarea și compensarea măsurătorilor clasice prin utilizarea de softuri specializate;
 • Planuri de Amplasament și Delimitare;Planuri de situație (cu sau fără curbe de nivel);
 • Profile transversale sau longitudinale în axul căilor de comunicație;
 • Măsurători statice și procesarea datelor GPS pentru rețele de îndesire sau de ridicare (dimensiuni reduse);
 • Trasări ale limitelor imobilelor în conformitate cu documentația cadastrală;
 • Planuri de situație cu ridicarea tramei stradale, a proprietăților și a rețelelor edilitare existente pentru proiectarea de Linii electrice aeriene, a rețelei de canalizare și apă curentă, a rețelei de gaze sau alte rețele edilitare. Se asigură și recepția tehnică a planurilor la ANCPI/OCPI;
 • Măsurători și documentații tehnice pentru Planuri Urbanistice: PUG, PUZ, PUD;
 • Monitorizări și calcule ale volume de săpătură/umplutură în cadrul construcțiilor;
 • Modelări 3D ale zonelor ridicate și efectuarea diferitelor simulări, cum ar fi curgerea apelor pluviale sau volumul de excavat până la o anumită cotă.

 • Realizarea de ridicări topografice anteconstrucție a elementelor existente în teren;
 • Trasări ale gropii de fundare;
 • Proiectarea și determinarea rețelelor de sprijin din cadrul șantierelor;
 • Trasări ale axelor construcțiilor pe balize topografice;
 • Trasări ale cotei zero pentru construcțiile în fază de execuție;
 • Trasări ale punctelor de detaliu din proiectul de execuție, la orice nivel al construcției (2D și 3D);
 • Monitorizări și calcule de volume de săpătură/umplutură;
 • Trasarea și marcarea în teren a rețelelor edilitare;
 • Consultanță de specialitate și verificarea elementelor trasate;
 • Urmărirea în timp a construcțiilor: tasări, deplasări orizontale, deformații prin utilizarea de echipamente de înaltă precizie conform STAS 2745-90.

 • Proiectarea și realizarea de măsurători batimetrice SingleBeam sau MultiBeam (în colaborare);
 • Procesarea datelor și obținerea Modelului 3D al albiei/lacului;
 • Obținerea de planuri de situație prin combinarea măsurătorilor batimetrice cu măsurători clasice ale malurilor și a zonelor adiacente acestora;
 • Studii 3D și monitorizări ale albiilor în timpul construcțiilor hidrotehnice, ale dragajelor sau ale excavațiilor din balastiere;
 • Determinări depozite de aluviuni și calculul volumelor de la o etapă la alta;
 • Profile transversale sau longitudinale pe râuri sau lacuri;
 • Hărți de risc la inundații și realizarea de simulări hidrologice la diferite debite ale apelor curgătoare;
 • Calcule de volume digitale (sau analogice, pe profile) în cazul realizării de dragaje sau alte lucrări hidrotehnice (praguri de fund, epiuri, cunete, moluri, etc.).

 • Modelare 3D în programe de tip CAD, GIS;
 • Modelări ale curgerilor de ape sau a albiei râului;
 • Modelări 3D ale suprafețelor la diverse etape ale construcției pentru determinarea de volume de execuție/excavație;